پروژه تدارک 25 قلم لوازم آشپزخانه مورد ضرورت اداره تنظیم امور زندانها برای سال مالی 1400

sadat_admin

Publish Date

Closing Date

تاریخ نشر: (10/05/1400)

"پروژه تدارک 25 قلم لوازم آشپزخانه اداره تنظیم امور زندانها "

شماره داوطلبی: ((OPA/1400/NCB/G.136

     اداره تنظیم امور زندانها از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی باز داخلی پروژه تدارک 25 قلم لوازم آشپزخانه مورد ضرورت اداره تنظیم امور زندانها برای سال مالی 1400 مورد ضرورت این اداره اشتراک نموده وسافت کاپی شرطنامه آنرا از ویب سایت اداره تدارکات ملی ویا از آمریت تدارکات اجناس وامور ساختمانی اداره تنظیم امور زندانها واقع در اطاق نمبر 118منزل اول، این اداره، واقع ناحیه 12 پلچرخی عقب محبس مرکزی اداره تنظیم امور زندانها  بدست آورده و آفرهای خویش را مطابق به شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته، از تاریخ نشر اعلان الی ساعت 10:00 بجه قبل از ظهر روز یکشنبه مؤرخ 31/05/1400 به ریاست تدارکات این اداره ارایه نماید، آفرهای ناوقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمیباشد.

     تضمین آفر به شکل تضمین بانکی مبلغ هشتاد و هفت هزارو پنجصد (87500) افغانی بوده و جلسه آفرگشایی ساعت 10:00 بجه قبل از ظهر روز یکشنبه مؤرخ 31/05/1400 در اطاق شماره 118 منزل اول ریاست تدارکات  دایر می گردد.

Documents

مکتوب اعلان 25 قلم لوازم اشپزخانه