1400 پروژه تدارک 3 قلم البسه نظامی مورد ضرورت اداره تنظیم امور زندانها بابت سال مالی

sadat_admin
logo

Publish Date

Closing Date

 

تاریخ نشر: (06/05/1400)

"پروژه تدارک 3 قلم البسه نظامی اداره تنظیم امور زندانها "

شماره داوطلبی: ((OPA/1400/NCB/G.135

     اداره تنظیم امور زندانها از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی باز داخلی پروژه تدارک 3 قلم البسه نظامی مورد ضرورت اداره تنظیم امور زندانها بابت سال مالی 1400 مورد ضرورت این اداره اشتراک نموده وسافت کاپی شرطنامه آنرا از ویب سایت اداره تدارکات ملی ویا از آمریت تدارکات اجناس وامور ساختمانی اداره تنظیم امور زندانها، واقع ناحیه 12 پلچرخی عقب محبس مرکزی اداره تنظیم امور زندانها  بدست آورده و آفرهای خویش را مطابق به شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته، از تاریخ نشر اعلان الی ساعت 02:00 بجه بعد از ظهر روز چهار شنبه مؤرخ 27/05/1400 به ریاست تدارکات این اداره ارایه نماید، آفرهای ناوقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمیباشد.

جلسه قبل از آفرگشایی بتاریخ 18/05/1400 بروز دوشنبه ساعت 10:30 قبل از ظهر در آمریت تدارکات اجناس وامورساختمانی منزل اول اطاق نمبر 118 دایر میگردد .

     تضمین آفر به شکل تضمین بانکی مبلغ هفت صد هزار (700000) افغانی بوده و جلسه آفرگشایی ساعت 02:00 بجه بعد از ظهر روز چهارشنبه مؤرخ 27/05/1400 در اطاق شماره 118 منزل اول ریاست تدارکات  دایر می گردد.

Documents

مکتوب اعلان 3 قلم البسه نظامی