داوطلبی پروژه تدارک102 قلم ادویه جات و ملزمات طبی مورد ضرورت اداره تنظیم امور زندانها برای سال مالی 1400

sadat_admin
logo

Publish Date

Closing Date

تاریخ نشر (1400/05/03 )

"پروژه تدارک 102 قلم ادویه جات و ملزمات طبی اداره تنظیم امور زندانها "

شماره داوطلبی : (OPA/1400/NCB/G.134)

اداره تنظیم امور زندانها از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه  داوطلبی باز داخلی پروسه داوطلبی پروژه تدارک102 قلم ادویه جات و ملزمات  طبی مورد ضرورت اداره تنظیم امور زندانها برای سال مالی    1400 مورد ضرورت این اداره اشتراک نموده و سافت کاپی شرطنامه آنرا از سایت اداره تداراک ملی و یا از آمریت تدارکات اجناس و امور ساختمانی اداره تنظیم امور زندانها واقع  در اطاق 18 منزل اول این اداره واقع ناحه 12 پلچرخی عقب محبس مرکزی اداره تنظیم امور زندانها بدست آورده و آفرهای خویش را مطابق به شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته ، از تاریخ نشر الی ساعت 02:30 بعد از ظهر روز یکشنبه مورخ 1400/05/24 به ریاست تدارکات این اداره ارایه نماید ، آفر های ناوقت رسیده و انترنیتی قابل پذیریش  نمیباشند .

تضمین  آفر به شکل تضمین بانکی مبلغ سه صدو ده هزار (310000)  افغانی بوده وجلسه آفرگشایی  ساعت 02:30 بجه بعد از ظهر روز یکشنبه مورخ 1400/05/24 در اطاق شمار 118 منزل اول ریاست تدارکات دایر می گردد.

 

Documents

OPA/1400/NCB/G.134