تماس با ما

34.5197152, 69.3480959

معلومات برای تماس

احمد شا بابا مینه ناحیه۱۲ کابل افغانستان
0093202340532
info@opa.gov.af